1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych klientów Piękna Gallery Auction House jest firma Very Good Idea Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 10 w Warszawie ( 00-669 ).

Klientami Piękna Gallery Auction House są:

  • osoby zapisane na newsletter,
  • osoby zgłaszające obiekty do sprzedaży lub oceny,
  • osoby zapisane do uczestnictwa w aukcjach, wystawach, wernisażach i innych wydarzeniach organizowanych przez Galerię,
  • osoby wyrażające chęć otrzymania katalogów aukcyjnych, folderów informacyjnych, zaproszeń i innych wydawnictw

Ochrona danych odbywa zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko w zakresie i celu niezbędnym do:

  • nawiązania, zawarcia umowy, jej zmiany bądź rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa w celu otrzymywania newslettera, katalogów, zaproszeń i innych naszych publikacji; wyrażeniu zgody na informowanie Państwa o naszych aukcjach, wernisażach, wystawach i innych wydarzeniach; w celu zgłoszenia obiektu do sprzedaży/oceny,
  • w celach statystycznych – analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych usług i produktów Administratora.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia danej umowy. Dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Każdy klient, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Aby skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych prosimy pisać na adres poczty elektronicznej: kontakt@pieknagallery.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Piękna Gallery ma prawo udostępniać dane osobowe klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom celno-skarbowym).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Umowy powierzenia danych osobowych

Administrator zawarł Umowę powierzenia danych osobowych z następującymi Procesorami Danych Osobowych:

  • Getresponse sp. zoo w zakresie wykonania umowy email automation;

4. Profilowanie

Dane pozostawiane odwiedzając strony na naszych serwisach internetowych, w plikach cookies przez nas lub naszych partnerów (Google i Facebook) i mogą podlegać profilowaniu i analizie w celach marketingowych.

5. Bezpieczeństwo

Administrator będzie przechowywać Państwa dane bezpiecznie i dlatego podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić Państwa dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Nasi partnerzy, którzy maja dostęp do Państwa danych, aby Piękna Gallery realizować na Państwa rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem. W usprawiedliwionych przypadkach może zachodzić konieczność przekazania danych do innego przedsiębiorstwa powiązanego z nami. Jednak także wówczas Państwa dane będą traktowane poufnie.

Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz w miejscach z kontrolowanym dostępem. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.