9

O NAS

Piękna Gallery to nowy dom aukcyjny i ciekawa przestrzeń wystawiennicza w samym centrum Warszawy. Zespół Galerii tworzą miłośnicy i pasjonaci sztuki oraz eksperci i profesjonaliści rynku sztuki.

5

WSPÓŁPRACA

Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie wysokiej klasy dzieł sztuki dawnej i współczesnej, promocja sztuki per se , wspieranie utalentowanych młodych artystów dotąd nieznanych szerszej publiczności to tylko niektóre z pomysłów na obecność Galerii w Warszawie i w Polsce.

home3

PRZESTRZEŃ

Piękna Gallery zajmuje część pierwszego piętra w budynku na rogu ul. Pięknej i Marszałkowskiej,  przy placu Konstytucji w Warszawie. Piękna to 300 metrów kwadratowych powierzchni  wystawienniczej  w sercu Warszawy.

WARSZAWSKIE WYDARZENIE KULTURALNE – Warsaw by Art

War­saw by Art to cy­klicz­ne wy­da­rze­nie kul­tu­ral­ne od­by­wa­ją­ce się w sto­li­cy, któ­re­go pierw­sza edy­cja mia­ła miej­sce w dniach 22 – 24 wrze­śnia 2017 ro­ku.  Pro­jekt ten po­wstał z ini­cja­ty­wy wła­ści­cie­li i ku­ra­to­rów war­szaw­skich ga­le­rii sztu­ki przy ak­tyw­nym wspó­łudzia­le osób za­an­ga­żo­wa­nych w kształ­to­wa­nie wi­ze­run­ku i tre­ści współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej. Bio­rą w nim udział za­rów­no ga­le­rie pry­wat­ne jak rów­nież ga­le­rie o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym a tak­że in­sty­tu­cje zwią­za­ne z ży­ciem kul­tu­ral­nym sto­li­cy. Na­szym wspól­nym ce­lem jest sze­ro­ko po­ję­ta pro­mo­cja sztu­ki współ­cze­snej oraz bu­do­wa­nie wi­ze­run­ku sto­li­cy ja­ko me­tro­po­lii bo­ga­tej kul­tu­ro­wo i wzmac­nia­nie jej kon­ku­ren­cyj­no­ści w Eu­ro­pie.

WarsawByArt_bottom
WarsawByArt_bottom

GALERIA SZTUKI - DOM AUKCYJNY

PRZYJMUJEMY OBIEKTY NA AUKCJE

Poszukujemy wysokiej klasy dzieł sztuki dawnej i współczesnej na nasze aukcje. Podstawowe informacje o obiekcie prosimy przesyłać na e-mail: kontakt@pieknagallery.pl

Po otrzymaniu informacji, nasi eksperci skontaktują się z Państwem w celu omówienia szczegółów.
Zapraszamy do współpracy.